مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار

مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار

مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار

دسته: کشاورزی

بازدید: 9 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 788 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 104

چکیده همیشه‌بهار یكی از گیاهان دارویی شناخته شده متعلق به تیره كاسنی است كه علاوه بر مصارف دارویی، اسانس آن در صنایع آرایشی، بهداشتی و رایحه درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد تغذیه گیاهی از عوامل مهمی است كه بر كمیت و كیفیت محصول گیاهان دارویی تآتیر می‌گذارد و از آنجایی كه افزودن عناصر در خاك و محلول غذایی برای افزایش عملكرد كمی و كیفی در گیاهان ض

قیمت فایل فقط 68,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه و كلیات

 1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................... 1

1-2- اهمیت گیاهان دارویی در ایران و جهان.........................................................................................................................2                                                      

1-3- خاستگاه و پراكنش..........................................................................................................................................................4

1-4- گیاه شناسی همیشه بهار.................................................................................................................................................4

1-5- مواد موثره گیاه دارویی همیشه بهار...............................................................................................................................5

1-6- استفاده دارویی گیاه همیشه بهار...................................................................................................................................5

1-7- تاثیر عوامل محیطی  بر روی گیاه دارویی همیشه بهار.................................................................................................5

1-7-1- درجه حرارت...............................................................................................................................................................6

1-7-2- نور...............................................................................................................................................................................6

1-7-3- آب...............................................................................................................................................................................7

1-7-4- خاك............................................................................................................................................................................7

1-8- مراقبت و نگهداری..........................................................................................................................................................7

1-9- كاشت و تكثیر.................................................................................................................................................................8

1-10- اسانس­های گیاهی..........................................................................................................................................................8

1-10-1- اسانس گیری به كمك تقطیر......................................................................................................................................9

1-10-2- اهداف........................................................................................................................................................................10

فصل دوم: بررسی منابع

2-1-آهن...................................................................................................................................................................................11

2-2- نقش آهن در گیاه..........................................................................................................................................................12

2-3-اهمیت محلول پاشی عناصر غذایی در گیاهان............................................................................................................14

2-4- كلاتهای آهن..................................................................................................................................................................15

2-5- غیر فعال شدن آهن در برگ........................................................................................................................................17

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر عناصر كم مصرف به ویژه آهن در گیاهان...........................................18

فصل سوم: مواد و روش

3-1- موقعیت جعرافیایی مشخصات اقلیمی.........................................................................................................................23

3-2- مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاك...........................................................................................................................24

3-3- بذر مورد استفاده.........................................................................................................................................................25

3-4- روش انجام تحقیق.......................................................................................................................................................25

3-5- آماده سازی زمین.........................................................................................................................................................26

3-6- اندازه گیری صفات مورفولوژیك.................................................................................................................................26

3-7-شاخص كلروفیل............................................................................................................................................................26

3-8- اندازه گیری میزان كلروفیل و كارتنوئید برگ............................................................................................................26

3-9- تعیین عناصر غذایی بافت­های  گیاهی................................................................‌‌‌........................................................27

3-9-1- میزان نیتروژن..........................................................................................................................................................27

3-9-2- میزان پناسیم..........................................................................................................................................................27

3-9-2- میزان فسفر.............................................................................................................................................................28

3-9-2- میزان آهن..............................................................................................................................................................28

3-10- عملكرد گل خشك....................................................................................................................................................29

3-11- عملكرد دانه................................................................................................................................................................29

3-12- درصد و عملكرد اسانس.............................................................................................................................................30

3-13- درصد و عملكرد روغن...............................................................................................................................................30

3-14- شاخص برداشت گل، دانه، روغن و اسانس همیشه­بهار............................................................................................30

3-15- تجزیه آماری داده ها و نرم افزار مورد استفاده.........................................................................................................31

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- صفات مورفولوژیك.......................................................................................................................................................32

4-2- اجزای عملكرد.............................................................................................................................................................37

4-3- صفات فیزیولوژیكی.....................................................................................................................................................41

4-4- عملكرد گل...................................................................................................................................................................47

4-5- درصد اسانس................................................................................................................................................................50

4-6- عملكرد اسانس........................................................................................................................................................... .53

4-7- عملکرد دانه، روغن و درصد روغن.............................................................................................................................58

4-8- عملکرد دانه.................................................................................................................................................................59

4-9- عملكرد روغن..............................................................................................................................................................60

4-10- درصد روغن.................................................................................................................................................................61

4-11- شاخص برداشت گل و اسانس.....................................................................................................................................64

4-12- شاخص برداشت بذر و روغن .....................................................................................................................................65

4-13- شاخص برداشت گل...................................................................................................................................................65

4-14- شاخص برداشت اسانس..............................................................................................................................................66

4-15- شاخص برداشت روغن...............................................................................................................................................68

4-16- بیوماس........................................................................................................................................................................70

4-17- سطح برگ .................................................................................................................................................................73

4-18- وزن خشك برگ تک بوته.........................................................................................................................................74

4-19- وزن خشك ساقه تک بوته.........................................................................................................................................76

4-20- عناصر غذایی..............................................................................................................................................................76                                               

4-21- آهن برگ.....................................................................................................................................................................80

4-22- فسفر.......................... ....................................................................................................................................... .......80

4-23- آهن دانه.....................................................................................................................................................................81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری كلی..........................................................................................................................................................83

5-2-پیشنهادات....................................................................................................................................................................84

منابع........................................................................................................................................................................................85

فهرست جدول

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

جدول 3-1- مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاك.................................................................................................................24

جدول 4-1 – تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی صفات مورفولوژیک.................................31

جدول4-.2- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی اجزای عملکرد........................................36

جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی کلروفیل و کاروتنوئید برگ....................40

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد گل.............................................46

جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی درصد اسانس..................‌........................49

جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد اسانس.........................................52

جدول 4-7- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد دانه، روغن و درصد روغن..........56

جدول 4-8- تجزیه واریانس غلظت های مختلف کود آهن بر روی شاخص برداشت گل و اسانس.....................................62

جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی شاخص برداشت بذر و روغن....................66

جدول 4-10- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی بیوماس....................................................67

جدول 4-11- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی سطح برگ...............................................69

جدول 4-12- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی وزن خشك برگ تک بوته......................71

جدول 4-13- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی وزن خشك ساقه تک بوته.....................73

جدول 4-14-: تجزیه واریانس غلظت های مختلف کود آهن بر روی عناصر غذایی برگ و دانه..........................................76

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1- مقایسه میانگین تعداد برگ...............................................................................................................................32

نمودار 4-2- مقایسه میانگین تعداد شاخه فرعی.................................................................................................................33

نمودار 4-3- مقایسه میانگین ارتفاع ساقه اصلی..................................................................................................................33

نمودار 4-4- مقایسه میانگین ارتفاع كانوپی..........................................................................................................................34

نمودار 4-5- مقایسه میانگین قطر ساقه اصلی......................................................................................................................34

نمودار 4-6- مقایسه میانگین تعداد كاپیتول در هر بونه....................................................................................................37

نمودار 4-7- مقایسه میانگین تعداد ردیف بذر در هر كاپیتول.........................................................................................37

نمودار 4-8- مقایسه میانگین قطر كاپیتول...........................................................................................................................38

نمودار 4-9- مقایسه میانگینوزن كاپیتول در یك بوته.......................................................................................................38

نمودار 4-10- مقایسه میانگین كلروفیل كل........................................................................................................................41

نمودار 4-11- مقایسه میانگین كلروفیل A..........................................................................................................................42

نمودار 4-12- مقایسه میانگین كلروفیل B..........................................................................................................................43

نمودار 4-13- مقایسه میانگین كاروتنوئید............................................................................................................................43

نمودار 4-14- مقایسه میانگین شاخص كلروفیل برگ اسپد.............................................................................................44

نمودار 4-15- مقایسه میانگین عملكرد گل برداشت دوم..................................................................................................46

نمودار 4-16- مقایسه میانگین عملكرد گل برداشت سوم.................................................................................................47

نمودار 4-17- مقایسه میانگین عملكرد گل در مجموع سه برداشت...............................................................................47

نمودار 4-18- مقایسه میانگین درصد اسانس برداشت اول...............................................................................................50

نمودار 4-19- مقایسه میانگین درصد اسانس برداشت سوم..............................................................................................50

نمودار 4-20- مقایسه میانگین درصد اسانس مجموع سه برداشت.................................................................................51

نمودار 4-20- مقایسه میانگین عملكرد اسانس برداشت اول............................................................................................52

نمودار 4-21- مقایسه میانگین عملكرد اسانس برداشت دوم............................................................................................53

نمودار 4-22- مقایسه میانگین عملكرد اسانس برداشت سوم...........................................................................................54

نمودار 4-23- مقایسه میانگین عملكرد اسانس مجموع سه برداشت..............................................................................55

نمودار 4-24- مقایسه میانگین عملكرد دانه.........................................................................................................................57

نمودار 4-25- مقایسه میانگین عملكرد روغن......................................................................................................................58

نمودار 4-26- مقایسه میانگین درصد روغن.........................................................................................................................60

نمودار 4-27- مقایسه میانگین شاخص برداشت سالیانه گل.............................................................................................63

نمودار 4-28- مقایسه میانگین شاخص برداشت سوم گل.................................................................................................64

نمودار 4-29- مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس برداشت اول.............................................................................65

نمودار 1-30- مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس برداشت سوم...........................................................................65

نمودار 4-31- مقایسه میانگین شاخص برداشن روغن دانه..............................................................................................66

نمودار 4-32- مقایسه میانگین بیوماس برداشت یك..........................................................................................................68

نمودار 1-33- مقایسه میانگین بیوماس برداشت سوم........................................................................................................68

نمودار 4-34- مقایسه میانگین سطح برگ برداشت پنجم.................................................................................................70

نمودار 4-35- مقایسه میانگین وزن خشك برگ برداشت اول.........................................................................................72

نمودار 4-36- مقایسه میانگین وزن خشك ساقه برداشت سوم.......................................................................................74

نمودار 4-37- مقایسه میانگین وزن خشك ساقه برداشت پنجم.....................................................................................74

نمودار 4-38- مقایسه میانگین آهن برگ..............................................................................................................................77

نمودار 4-39- مقایسه میانگین فسفر برگ............................................................................................................................78

نمودار 4-40- مقایسه میانگین آهن دانه...............................................................................................................................78

قیمت فایل فقط 68,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : مقاله: تاثیر نوع و غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و عملكرد گیاه دارویی همیشه‌ بهار , تحقیق و پژوهش , گیاهان دارویی , کشاورزی , همیشه بهار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی